Ngoại tệ

Chúng tôi thường sẽ đề cập đến các thông tin liên quan đến thị trường ngoại hối và các vấn đề liên quan đến đồng tiền. Bao gồm các yếu tố ảnh hưởng đến giá trị của các đồng tiền như chính sách tiền tệ của các quốc gia, tình hình kinh tế, sự biến động của thị trường tác động tới Logistics.